Abkhazia

autonomous territory in NW Georgia
Abkhaz Abkhazian