Apollonius

(3rd century bc), Greek poet; known as Apollonius of Rhodes