apotheosis

(plural apotheoses) elevation to divine status