Clytemnestra

Greek Mythology wife of Agamemnon; in Greek contexts Klytaimnestra