tetri

(plural same or tetris) monetary unit of Georgia