Wallachia (also Walachia)

former principality of SE Europe
Wallachian