adenoma

(plural adenomas or adenomata) benign tumour in epithelial tissue