Mithridates VI (also Mithradates VI)

(c.132–63 bc), king of Pontus 120–63; known as Mithridates the Great